Regulamin Newslettera oraz Konkursu "Newsletter z MisterFoto.pl"

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin newslettera (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady świadczenia usługi dostarczania treści drogą poczty elektronicznej (zwanej dalej „usługą Newsletter” lub “Newsletterem”) przez El – Plus Andrzej Węzka z siedzibą pod adresem: Polska, 23-400 Biłgoraj, ul. Komorowskiego 29, NIP 9461174470 (zwanym dalej „Usługodawcą”) na rzecz osób, które zamówią tę usługę w sposób określony w niniejszym Regulaminie (zwanymi dalej „Użytkownikami”) oraz zasady konkursu “Newsletter z MisterFoto.pl”.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie MisterFoto.pl w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 3. Przed zamówieniem usługi Newsletter należy uważnie zapoznać się treścią niniejszego Regulaminu.
 4. W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszego Regulaminu należy kontaktować się z Usługodawcą poprzez adres e-mail: misterfoto.pl@gmail.com.

§2 Przedmiot usługi

 1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości, które mogą zawierać informacje o oferowanych przez Usługodawcę lub podmioty z nim współpracujące produktach i usługach, o aktualnych promocjach oraz inne informacje dotyczące Usługodawcy oraz podmiotów współpracujących z nim, w tym dotyczące opinii, konkursów, wydarzeń, wpisów blogowych, nowości itp.
 2. Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach usługi Newsletter, stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie treści Newslettera w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Usługodawcy stanowić może naruszenie prawa.
 3. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter.

§3 Warunki korzystania

 1. Usługa Newsletter jest bezpłatna.
 2. Zamawiając usługę Newslettera, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin oraz Politykę Prywatności wraz z Polityką Cookies.
 3. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet, dowolnej przeglądarki internetowej oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Zamówienie usługi Newsletter oznacza zawarcie pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą umowy (zwanej dalej „Umową”) o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na wysyłce Newslettera i następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych:
  1. zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności wraz z Polityką Cookies, co jest równoznaczne między innymi z wyrażeniem zgody na przesyłanie Użytkownikowi informacji marketingowych i handlowych, na wykorzystywanie przez Usługodawcę telekomunikacyjnych urządzeń końcowych Użytkownika (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego oraz na wykorzystywanie danych Użytkownika do remarketingu;
  2. wprowadzenie swojego imienia i adresu e‑mail w odpowiednim formularzu;
  3. naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz się”;
  4. zalogowanie się przez Użytkownika na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (e-mail) i potwierdzenie prawidłowości podanych danych oraz faktu rejestracji przez naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację znajdujący się w wiadomości e-mail przesłanej Użytkownikowi.
 5. Naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację powoduje, że adres poczty elektronicznej Użytkownika (e-mail) będzie od tego momentu wykorzystywany w celu realizacji usługi Newsletter.
 6. Zamówienie i korzystanie z usługi Newsletter nie może służyć Użytkownikowi do dostarczania i przekazywania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności nieuprawnione jest podawanie cudzych danych.
 7. Zamówienie lub świadczenie usługi Newsletter nie służy zawieraniu i rozwiązywaniu jakichkolwiek umów o świadczenie usług drogą elektroniczną poza wysyłką Newslettera oraz organizacją konkursu, o którym mowa w §4.
 8. System mailingowy wykorzystywany do wysyłki Newslettera odnotowuje wszelką aktywność i podejmowane przez Użytkownika działania związane z przesyłanymi do niego wiadomościami (data i godzina otwarcia wiadomości, kliknięcia w linki, moment wypisania się, itp.).
 9. Usługodawca ma prawo do usunięcia z listy Newslettera nieprawdziwych danych podanych przez Użytkownika lub danych Użytkownika, który przez co najmniej 3 miesiące nie wykazał żadnej aktywności (np. nie otworzył żadnej wiadomości otrzymanej w ramach usługi Newsletter).

§4 Konkurs “Newsletter z MisterFoto.pl”

 1. Organizator i postanowienia ogólne:
  1. Użytkownik po zawarciu Umowy otrzymuje możliwość udziału w konkursie “Newsletter z MisterFoto.pl” (zwanym dalej “Konkursem”).
  2. Organizatorem i fundatorem nagród w Konkursie jest Usługodawca.
  3. Usługodawca oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540, wraz z późn. zm.).
  4. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem usługi Newsletter.
  5. Usługodawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie i nadzór nad Konkursem.
 2. Czas trwania Konkursu:
  1. Konkurs może być organizowany wielokrotnie, jednak nie rzadziej niż 2 razy w ciągu jednego roku kalendarzowego.
  2. Data oraz godzina rozpoczęcia i zakończenia Konkursu będzie za każdym razem ogłaszana w wiadomości e-mail wysyłanej do Użytkowników (zwanej dalej “Wiadomością Konkursową”).
  3. Ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu 48 godzin od zakończenia Konkursu.
 3. Warunki wzięcia udziału w Konkursie:
  1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które zawarły Umowę o świadczenie usługi Newsletter. Osoby, które przystąpią do Konkursu zwane będą dalej “Uczestnikami”.
  2. Niedopuszczalne jest tworzenie kont fikcyjnych i dokonywanie zgłoszeń Konkursowych w imieniu osób trzecich.
  3. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
  4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności wraz z Polityką Cookies. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
  5. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych osobowych i zgoda na publikacje wizerunku jest całkowicie dobrowolne. Brak jednak zgody na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku w celach przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu uniemożliwia wzięcie w nim udziału.
 4. Zasady i przebieg Konkursu:
  1. Zgłoszenie Konkursowe polega na wypełnieniu ankiety (zwanej dalej “Ankietą”), do której link zostanie podany w Wiadomości Konkursowej wysłanej do Użytkowników.
  2. Wiadomość Konkursowa zostanie wysłana do Użytkowników minimum trzy dni przed datą rozpoczęcia konkursu. Po otrzymaniu Wiadomości Konkursowej Użytkownicy mogą otrzymywać kolejne wiadomości e-mail z przypomnieniem daty i czasu rozpoczęcia i zakończenia Konkursu.
  3. W Wiadomości Konkursowej zostanie podana data oraz godzina rozpoczęcia i zakończenia Konkursu, rodzaj nagrody oraz link do Ankiety.
  4. Aby przystąpić do konkursu Użytkownik musi wypełnić Ankietę wpisując w odpowiednie pole swój adres e-mail, który został użyty do zamówienia usługi Newsletter oraz odpowiadając na zadane pytania. Następnie należy wysłać uzupełnioną Ankietę w wyznaczonym dniu i o podanej godzinie.
  5. Wygrywa Użytkownik, który jako pierwszy po podanej godzinie prześle Ankietę. Ankiety wysłane przed podanym dniem i godziną nie będą brane pod uwagę. Za rejestrację daty i godziny odpowiedzialny jest system elektroniczny Usługodawcy.
  6. Każdy Użytkownik może dokonać zgłoszenia Konkursowego tylko jeden raz.
  7. Usługodawca po wyłonieniu laureata/ów Konkursu (zwanym/ymi dalej “Laureatem”), wyśle do wszystkich Użytkowników, wiadomość e-mail z podanym imieniem i trzema pierwszymi literami adresu e-mail Laureata.
  8. Usługodawca poinformuje Laureata o wygranej w Konkursie w wiadomości wysłanej na podany przez niego w Ankiecie adres e-mail. Laureat winien w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu odpowiedzieć Usługodawcy na otrzymaną wiadomość. Odpowiedź musi zostać przesłana na adres e-mail, z którego Laureat został poinformowany o wygranej. W odpowiedzi Laureat powinien przesłać dane niezbędne do odebrania nagrody (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz informację o zgodzie na przetwarzanie podanych danych osobowych w celach odebrania nagrody konkursowej). Brak przesłania tych informacji w ww. terminie oznacza rezygnację z nagrody. W takim przypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Usługodawcy.
 5. Nagrody:
  1. W każdej edycji Konkursu, nagroda będzie określana w Wiadomości Konkursowej.
  2. W jednej edycji Konkursu może być kilka nagród, których wartość nie będzie przekraczać 400 zł.
  3. Nagrodą może być przedmiot fizyczny lub sesja zdjęciowa (nazywana dalej “Sesją”).
  4. Miejsce Sesji zostanie podane w Wiadomości Konkursowej.
  5. Laureat oraz osoba/y jej towarzyszące zobowiązują się pokryć we własnym zakresie koszty związane ze swoim dojazdem na miejsce wykonania Sesji, ubezpieczeniem, kosmetykami, makijażem, fryzurą i ubiorem itp.
  6. Czas trwania Sesji to 60 minut.
  7. W wyniku Sesji Laureat otrzymuje od Usługodawcy 15 zdjęć w formie elektronicznej w rozdzielczości min. 3869 x 2585 pikseli.
  8. Termin Sesji wyznacza Usługodawca informując o tym Laureata w wiadomości e-mail.
  9. Usługodawca może wyznaczyć termin Sesji maksymalnie trzy razy. Trzykrotny brak akceptacji terminu Sesji lub brak odpowiedzi oznacza rezygnację z nagrody przez Laureata. W takim przypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Usługodawcy.
  10. Usługodawca może poprosić Laureata o wyrażenie zgody na publikację wizerunku utrwalonego na zdjęciach wykonanych w trakcie Sesji. Może to wymagać od Laureata i osoby/osób przez nią/niego wyznaczonych do podpisania odrębnej umowy.
  11. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody. W takim przypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Usługodawcy.
  12. Biorąc pod uwagę charakter Konkursu i jego przedmiot oraz mając na względzie, iż jednorazowa wartość nagród nie przekracza kwoty 2000 zł, wartość wygranych w Konkursie korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  13. Usługodawcy przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Laureata w momencie wydania nagrody, w celu identyfikacji Laureata, a także potwierdzenia jego pełnoletności. Przed wydaniem nagrody Laureat może zostać zobligowany do okazania stosownego dokumentu tożsamości.
 6. Prawa i obowiązki Usługodawcy:
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie bądź pozbawienia prawa do nagrody Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem, w szczególności Uczestników, którzy:
   1. nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
   2. są niepełnoletni.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu rozpoczęcia i zakończenia Konkursu.
 7. Reklamacje:
  1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 30 dni od zakończenia Konkursu (decydująca jest data wpływu).
  2. Reklamacje związane z udziałem w Konkursie należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres misterfoto.pl@gmail.com.
  3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i adres e-mail osoby zgłaszającej reklamację oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji, a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.
  4. Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacji, z zastrzeżeniem dłuższego o kolejne 14 dni terminu w skomplikowanych przypadkach.

§5 Czas trwania usługi Newsletter

 1. Usługa Newsletter świadczona jest przez czas nieokreślony, do momentu rezygnacji przez Użytkownika z usługi Newsletter lub do momentu zakończenia świadczenia usługi Newsletter przez Usługodawcę, co może nastąpić w dowolnym momencie.
 2. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zrezygnować z usługi Newsletter i wypowiedzieć Umowę, klikając na link umieszczony w stopce każdej wiadomości przesłanej w ramach usługi Newsletter.
 3. Zaprzestanie wysyłania informacji na podany adres e-mailowy następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.

§6 Dane osobowe

 1. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych zgłoszonych w toku świadczenia usługi Newsletter nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie zapisy Polityki Prywatności, z którą każdy Użytkownik musi się zapoznać.

§7 Reklamacje

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące usługi Newsletter należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres misterfoto.pl@gmail.com.
 3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i adres e-mail osoby zgłaszającej reklamację oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji, a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.
 4. Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacji, z zastrzeżeniem dłuższego o kolejne 14 dni terminu w skomplikowanych przypadkach.

§8 Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy z zakresu polskiego prawa.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o których będzie informować drogą mailową. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić Usługodawcę drogą mailową o decyzji o odstąpieniu od Umowy.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 21.08.2020.